Des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals de SERHS Serveis ens recorden quina és la importància d’implantar un Pla d’Igualtat a la teva empresa.

Quines són les empreses que tenen l’obligació d’implantar un Pla d’Igualtat en la seva organització?

  • Empreses amb una plantilla de 50 o més persones treballadores
  • Quan el conveni col·lectiu així ho estableix
  • Quan l’autoritat laboral ho hagi acordat.

Quins paràmetres es tenen en compte en la quantificació del nombre de persones treballadores de l’empresa?

(Segons Art. 3 Reial Decret 901/2020 de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i sobre el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsits de Convenis i Acords col·lectius de treball).

Es tindrà en compte:

  • La plantilla total de l’empresa, sigui quin sigui el nombre de centres de treball d’aquella i qualsevol que sigui la forma de contractació laboral;
  • persones amb contractes  fixos discontinus, amb contractes de durada determinada
  • persones amb contractes de posada a disposició. Cada persona amb contracte a temps parcial es computarà, amb independència del nombre d’hores de treball, com una persona a la qual se li hauran de sumar els contractes de durada determinada, sigui quina sigui la seva modalitat i havent estat vigents a l’empresa durant els sis mesos anteriors.
  • Contractes que s’hagin extingit en el moment d’efectuar el còmput derivat dels càlculs que es preveuen en l’apartat anterior; s’efectuarà a efectes de comprovar que s’assoleix el llindar de persones de plantilla que fa obligatori el Pla d’Igualtat, l’últim dia dels mesos de juny i desembre de cada any.

Quins són els terminis d’implantació d’un Pla d’Igualtat

  • Empreses > 150 a 250 treballadors/es, data límit d’aplicació 07-03-2020 JA ASSOLIT!
  • Empreses > 100 a 150 treballadors/es amb data límit d’aplicació 07-03-2021 JA ASSOLIT!
  • Empreses entre 50 a 100 treballadors/es amb data límit d’aplicació 07-03-2022 PRÒXIMAMENT!

Un Pla d’Igualtat necessita el seu temps d’elaboració i no és possible fer-ho en cas d’urgència en un període de temps curt (per exemple, en cas d’una sobtada inspecció de treball). És per això, i per complir amb tota la normativa vigent i requeriments de la seva elaboració, que des del Departament de Prevenció de Riscos es recomana elaborar el Pla d’Igualtat amb temps d’antelació.

Infraccions i Sancions de no tenir implantat un Pla d’Igualtat

El fet de no elaborar o no aplicar el pla d’igualtat a aquelles organitzacions que tenen l’obligatorietat de fer-ho, és considerat d’INFRACCIÓ MOLT GREU i suposa una sanció mínima de 7.501 €. Segons l’Art. 8.17 establert al Reial Decret 713/2010 de 28 de maig “es considera INFRACCIÓ MOLT GREU el no elaborar o aplicar el pla d’igualtat, o fer-ho incomplint manifestament els terminis previstos, quan l’obligació d’executar aquest Pla respongui a lo establert a l’apartat 2 de l’art. 46 bis d’aquesta Llei“.

Article 40. Quantia de les sancions. Les infraccions en matèria de relacions laborals i treball, en matèria de Seguretat Social, sense perjudici del disposat a l’apartat 3 en matèria de moviments migratoris i treball d’estrangers, en matèria d’empreses de treball temporal i empreses usuàries, excepte aquelles que es refereixin a matèries de prevenció de riscos laborals, que quedaran enquadrades a l’apartat 2 d’aquest article, així com les infraccions per obstrucció que també seran sancionables.

Les infraccions considerades MOLT GREU, comportaran multes, en el seu grau mínim, de 7.501 a 30.000 €; en grau mitjà de 30.001 a 120.005 €, i en el seu grau màxim de 120.006 € a 225.018 €.

Si vols que una persona de l’equip de professionals del Departament de Prevenció de Riscos Laborals de SERHS Serveis t’assessori sobre com implantar un Pla d’Igualtat a la teva empresa, contacta’ns!

www.serhsserveis.com
Telf i Whastapp: 610 56 77 10
serhsserveis@serhs.com

Coneix més sobre el Pla d’Igualtat a SERHS Serveis